لینک مستقیم<پاورپوینت انواع روش های شیرین سازی گاز طبیعی>

فرآیند غربال های مولكولی,فرآیند اكسید روی,فرآیندهای آمینی ,تصفیه گاز سوخت,فرآیند كربنات پتاسیم داغ پاورپوینت انواع روش های شیرین سازی گاز طبیعی جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پاورپوینت انواع روش های شیرین سازی گاز طبیعی. را مشاهده می نمایید.

عنوان مقاله:

تعدادصفحات:50

قالب: پاورپوینabiei

قیمت:6000

شرح مختصر:

1. شیرین سازی در بستر جامد
جداسازی گازهای اسیدی در بستر جامد از طریق واكنش شیمیایی یا ایجاد پیوند یونی صورت می گیرد.

ویزگی فرآیندها:
درعمل نسبت به فرآیندهای حلال مایع، مقبولیت کمتری دارند.
به طور معمول دارای سلکتیویته بالایی در جذب H2S نسبت به CO2 هستند.
بیشتر در مواردی که مقدارH2S یا مرکاپتان ها در جریان گاز دارای غلظت کم تا متوسط باشند، مورد استفاده قرار می گیرند.

فرآیندهای شیرین سازی در بستر جامد شامل موارد زیر می باشند:
1. فرآیند آهن اسفنجی
2. فرآیند غربال مولکولی
3. فرآیند اکسید روی
4. فرآیندهای دیگر

فهرست :

شیرین سازی در بستر جامد

ویزگی فرآیندها

1 فرآیند آهن اسفنجی Sponge Iron

شرایط واكنش

احیاء بستر

مشكلات عملیاتی فرآیند

فرآیند غربال های مولكولی Molecular Sieves

اساس فرآیند

احیاء بستر

نکات فرآیند
كاربرد غربال های مولكولی
معایب غربال های مولكولی

فرآیند اكسید روی

نكات فرآیند

فرآیندهای دیگر

شیرین سازی توسط حلال های شیمیایی

فرآیندهای آمینی Amine Process

ویژگی كلی آمین ها

بررسی انواع فرآیندهای آمینی

فرآیند MEA

ویژگی فرآیندی:

فرآیند DEA

مزایای DEA نسبت به MEA

از مشخصات مهم حلال :DGA

فرآیند DIPA

ویژگی های فرآیند

فرآیند MDEA

تصفیه گاز سوخت

علت پایین بودن هزینه های عملیاتی MDEA

فرآیند آمین های مخلوط

موارد كاربرد آمین های مخلوط

فرآیند كربنات پتاسیم داغ

نكات قابل توجه

فرآیندهای كربناتی انحصاری

حلال های شیمیایی ویژه

شرح كلی فرآیندها

مشكلات عملیاتی

ویژگی فرآیندها

شرایط استفاده از حلال های فیزیكی

فرآیند فلور Flour

فرآیند سولفینول Sulfinol

فرآیند سلكسول Selexol

شرایط عملیاتی مناسب

معایب فرآیند

شرایط عملیاتی

موارد استفاده

فرآیند Stretford

شرح فرآیند

شرح فرآیند

انتخاب نوع فرآیند شیرین سازی

منابع